Renoveringsfondens Stadgar

Stadgar för Svenska Skärgårdskryssareförbundets (SSKF) Renoveringsfond
Reviderade 1999-01-23, 2002-01-26

1) Syfte med fonden
Ändamålet med fonden är att verka för bevarandet av klassiska segelbåtar, företrädesvis byggda eller inmätta enligt skärgårdskryssarregeln. Genom stöd från fonden, i första hand genom stipendium, kommer på sikt en stor erfarenhet om renovering av jakter och skärgårds­kryssarnas historia att byggas upp. Verksamheten syftar också att tillvarata denna erfarenhet och verka för att den sprids till en vidare krets.

2) Organisation
Fondens verksamhet ska handhas av en styrelse bestående av sex ledamöter. Fyra ledamöter, som inte behöver vara medlemmar i SSKF, väljs på SSKFs ordinarie årsmöte och de två övriga utser SSKFs styrelse inom SSKFs styrelse.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en kassör.

SSKFs valberedning är också valberedning för styrelsen till SSKFs Renoveringsfond.

Fonden ska ha egna räkenskaper och revisorerna ska utgöras av SSKFs ordinarie revisorer.

Styrelsen ska ha minst ett protokollfört möte per år och ska redovisa sin verksamhet vid SSKFs ordinarie årsmöte.

Kompetens
Medlemmarna i styrelsen bör för uppdraget ha lämplig kompetens och inom kretsen av styrelseledamöter representera kunskap om båthistoria, båtbyggnadskonst och båt­renoveringar.

Mandattid
Styrelsens medlemmar ska väljas på två år i taget. Mandattiden för medlemmarna förskjuts så att maximalt hälften av styrelsens medlemmar ska nyväljas. Första styrelsen utses på ett år av SSKFs styrelse.

Extern kompetens
Fondens styrelse äger rätt att till sig knyta den kompetens som styrelsen anser sig behöva för att kunna verka enligt fondens stadgar.

3) Finansiering
Fonden kan tillföras medel från SSKFs medlemmars ordinarie årsavgift. Storleken på detta belopp fastställs i så fall av SSKFs ordinarie årsmöte. Fonden ska mottaga donationer och sponsorbidrag från egna medlemmar och utomstående. Donationer och sponsorbidrag bör vara villkorslösa. Fondens styrelse äger rätt att avvisa bidrag som innehåller villkor som åsidosätter styrelsens beslutanderätt om utdelning . Styrelsen ska dock arbeta för att eventuella motprestationer tillgodoses om/när så är möjligt.

Förvaltning av fondens medel
Fondens styrelse disponerar de medel som mottas och dessa är avskiljda från SSKFs medel. Medlen ska förvaltas så att god avkastning ges utan att onödiga risker tas. Den som fondens styrelse utsett som kassör ansvarar för fondens räkenskaper.

Utbetalning kan endast göras av fondens kassör och ordförande efter beslut i fondens styrelse. Eventuella administrativa omkostnader för arbetet med fonden ska betalas med fondens medel.

Minimibelopp i fonden
Stipendium får inte utdelas så att fondens kapital understiger fyra basbelopp. Stipendium får inte utdelas första gången förrän fondens kapital uppgår till minst kronor 50.000.

4) Utdelning av stipendium
Styrelsen beslutar om utdelning av stipendium och utbetalning av fondens medel. Detta kan ske efter skriftlig ansökan om stipendium eller efter förslag från styrelsen.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid beslut om utdelning krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal då hela styrelsen är samlad har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen äger rätt att besluta om i vilken form stipendium ska utdelas.

Redovisning av erhållet stipendium
Stipendiat ska till styrelsen redovisa hur medlen använts. Stipendiat ska vidare bidraga till dokumentation av utfört arbete, för att syftena med fondens verksamhet ska uppnås.

5) Ändring av fondens stadgar
Ändring av fondens stadgar kan endast göras av SSKFs årsmöte. Motion om ändring ska ske skriftligen och motionen ska bifogas kallelsen till årsmötet samt publiceras i tidningen Skärgårdskryssaren innan årsmötet.

6) Upplösande av fond
SSKFs renoveringsfond kan endast upplösas efter beslut på två av varandra följande årsmöten i SSKF.

Om fonden upplöses ska fondens medel övergå i SSKFs ordinarie räkenskaper.